Menu Zamknij

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

CZYM JEST AKCJA KATOLICKA?
Określają to dokumenty II Soboru jako współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym. Pojęcia „Akcja Katolicka” pierwszy raz użył papież św. Pius X w wystąpieniu z 18.12.1903 r., a dwa lata później w encyklice „Il fermo proposito”, określając tym mianem wszelkie zrzeszenia mające na celu uspołecznienie zasad katolicyzmu. W ścisłym znaczeniu Akcję Katolicką określił Pius XI w encyklice „Ubi arcano Dei” z 23.12.1922 r. Na jej podstawie episkopaty poszczególnych państw rozpoczęły próby budowy zrębów Akcji, zwykle z założenia na bazie istniejących stowarzyszeń, choć w praktyce tworzono odgórnie nowe struktury. 

Początki Akcji Katolickiej w Polsce to wrzesień 1928 roku, kiedy zostaje utworzona Komisja Episkopatu do Spraw Akcji Katolickiej. W 1929 roku został opracowany tymczasowy projekt ustroju Akcji Katolickiej, a Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Poznaniu w dniach 28-30 IV 1930 roku postanawia ustanowić Akcję Katolicką typu centralistycznego, opierając się na statucie konstytucyjnym jednolitym dla całego kraju. Statut ten zatwierdził 27 XI 1930 roku papież Pius XI. Warto zaznaczyć, że jedynie statut włoski i polski zostały usankcjonowane powagą papieża.Zgodnie ze statutem kardynał Hlond erygował 24.11.1930 r. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. Jego pierwszym dyrektorem został bp Stanisław Adamski, prezesem Adolf Bniński, a naczelnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej mianowano bpa Walentego Dymka. 

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną doroczną uroczystość patronalną wyznaczono na święto Chrystusa Króla. W latach 1930-1932 ordynariusze poszczególnych diecezji powoływali Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK). Akcja Katolicka przed wojną działała tylko dziewięć lat do roku 1939. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły wznowienie działalności Akcji Katolickiej. Dopiero przemiany społeczno-polityczne lat osiemdziesiątych przyniosły możliwość odnowy ruchów katolickich w naszym kraju. 12 stycznia 1993 roku papież Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich podczas ich wizyty Ad limina Apostolorum powiedział: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”. Słowa te były inspiracją do dalszych działań. 

Z upoważnienia 275 Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Ksiądz Prymas Józef Glemp dekretem z dnia 2 maja 1996 roku powołuje Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie. Również tego samego dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Prymas dekretem zatwierdza Statut Akcji Katolickiej w Polsce na okres trzech lat jako statut eksperymentalny. Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce zostaje Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego – Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia. ”Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła”. 

CELE AKCJI KATOLICKIEJ, ZADANIA AKCJI KATOLICKIEJ, CHARYZMAT AKCJI KATOLICKIEJ, DZIEŁA AKCJI KATOLICKIEJ – www.ak.org.pl 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Stowarzyszenie działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współdziałanie świeckich z hierarchią kościelną w realizowaniu misji Kościoła.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach istnieje i działa od marca 1998 roku.  Asystentem POAK  jest ks. kan. Piotr Gałas.

Wszystkich, którzy pragną bliżej zapoznać się z istotą pracy naszego Stowarzyszenia, zapraszamy na nasze spotkania. Spotkania formacyjne odbywają się każdego 10-ego dnia miesiąca, bezpośrednio po mszy św. wieczornej, w salce na parterze plebanii. Zachęcamy osoby, które mogą się włączyć w działalność Akcji Katolickiej do zgłoszenia swojej gotowości na wskazanych spotkaniach.

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII ŚW.KAZIMIERZA W POLICACH

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Kazimierza w Policach istnieje i działa od kilkunastu lat. Animatorem powstania naszego POAK był już w 1995 roku ks. kanonik Jan Kazieczko, ówczesny proboszcz naszej parafii. Na zebraniu założycielskim 24 września 1995 roku, oprócz ks. proboszcza, uczestniczył osobisty asystent ks. Arcybiskupa ds. Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. mgr Józef Cyrulik i członek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej senator Edmunt Bilicki oraz 28 przedstawicieli różnych grup i wspólnot działających w parafii. Na kolejnym zebraniu 9 października 1995 r. utworzona została Tymczasowa Parafialna Rada Akcji Katolickiej w składzie: Jadwiga Kabycz, Lech Bartnik i Kazimierz Drzazga, której zadaniem było przygotowanie w jak najkrótszym czasie struktur organizacyjnych i powołanie pełnoprawnych władz statutowych. Dekretem z 14 lipca 1997 roku Arcybiskup Metropolita Marian Przykucki erygował Akcję Katolicką w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Mocą uchwały Zespołu Inicjatywnego DIAK w Szczecinie z dnia 3 marca 1998 roku powołany został w naszej parafii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Prezesi naszego POAK w kolejnych kadencjach : Stanisław Nazar – dekret ks. Arcybiskupa Metropolity Mariana Przykuckiego z 20 kwietnia 1998 roku,  Andrzej Kałuszyński – dekret ks. Arcybiskupa Metropolity Zygmunta Kamińskiego z 25 października 2000 r. i z 7 listopada 2003 r., Mirosław Suchy – dekret ks. Arcybiskupa Metropolity Zygmunta Kamińskiego z 23 listopada 2006 r., Krystyna Wyrwicz – dekret ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z 1 marca 2010 r., i z 2 grudnia 2013 r. oraz  z 15 listopada 2017 r.Zebrania POAK odbywają się w raz w miesiącu, zawsze z ks. Proboszczem,  który pełni rolę Asystenta Parafialnego POAK. 

Na comiesięcznych zebraniach praca członków koncentruje się na zadaniach formacyjnych, które polegają na rozszerzaniu wiedzy o życiu Kościoła, o jego historii, o eucharystii i innych aspektach związanych z Kościołem, opierając się m.in. na materiałach otrzymywanych z Zarządu DIAK, ze wskazaniami co do kierunków działania i tematyki do podejmowania w poszczególnych latach. Od samego początku POAK w Policach realizuje zadania zgodnie ze statutem AK w Polsce i zaleceniami Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, a także Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) w Szczecinie , z którym ściśle współpracuje. Członkowie naszego POAK uczestniczą w Dniach Społecznych, Dniach Skupienia i rekolekcjach organizowanych przez DIAK. Należy tu podkreślić wkład pracy pana. Stanisława Nazara w pracę Zarządu DIAK, którego był członkiem, a szczególnie jego udział w organizowanie Kongresu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej (czerwiec 2005r.) z okazji X. rocznicy jej istnienia i działalności. Natomiast ówczesny prezes naszego POAK Andrzej Kałuszyński brał udział w I Zjeździe Akcji Katolickiej w Poznaniu 23-25 listopada 2001 r. W ogólnopolskiej pielgrzymce do Rzymu (24.04.-1.05.2003 r.) organizowanej przez Akcję Katolicką, z naszej diecezji wzięło udział 102 pielgrzymów, w tym z naszego POAK Janina Dobosz i Stanisław Nazar. Uczestniczyliśmy także w dorocznych pielgrzymkach na Jasną Górę. Czynnie angażowaliśmy się w pracach Synodu w Archidiecezji w roku 2005-2007 (Elżbieta Kazimierczak i Andrzej Kałuszyński członkowie Akcji Katolickiej zostali powołani przez Arcybiskupa Metropolitę Ks. Zygmunta Kamińskiego na członków Synodu jako przedstawiciele wiernych Dekanatu Police do udziału w Publicznych Sesjach Synodalnych. Członkowie Akcji Katolickiej reagowali na potrzeby środowiska lokalnego i podejmowali stosowne działania, włączali się miedzy innymi w redagowanie parafialnego pisma Świadomi Chrystusa. Czynnie włączaliśmy się w budowę kościoła. W 2001 roku przy wsparciu władz gminnych i powiatowych POAK utworzył świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, wcześniej w 2000 roku zorganizowano wspólnie z ZHR i pomocy wielu sponsorów zabawę choinkową dla większej liczby dzieci (150). W 2001 roku, na prośby parafian, interweniowaliśmy wielokrotnie w sprawie braku możliwości oglądania Telewizji Niepokalanów i Puls w kablówce. Członkowie AK angażowali się w życie polityczne, biorąc czynny udział w wyborach samorządowych m.in. poprzez wystawienie swoich kandydatów w wyborach w 1998 roku, w uzyskując w nich 6 mandatów na 32 do Rady Gminy i 3 na 12 do Rady Powiatu Polickiego. 20 października 2003 roku na zaproszenie POAK przy parafii św. Kazimierza w Policach odbyło się spotkanie z inicjatorem zmian w Ustawie O godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej Panem Leszkiem Rodziewiczem, zbierano podpisy w/w sprawie. W wyniku działań obywateli RP, w tym członków Akcji Katolickiej w Polsce Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wspomnieć należy, że takie inicjatywy jak zbieranie podpisów w celu udokumentowania poparcia społecznego co do różnych ważnych dla kraju i obywateli spraw organizowaliśmy ilekroć zachodziła konieczność. 

Co roku Parafialny Oddział AK w Policach przygotowuje jeden z czterech ołtarzy na dzień Bożego Ciała. W 2010 roku Parafialny Oddział AK w Policach ufundował VII stację Drogi Krzyżowej w kościele. Rozpowszechniając znaczenie Akcji Katolickiej w życiu Kościoła od 2009 roku nasz parafialny Oddział organizuje (ze szczególnym zaangażowaniem Janiny Dobosz, Krystyny Wyrwicz, Mirosława Suchego, Stanisława Wilkońskiego) dla dzieci i młodzieży w szkłach  naszego powiatu konkursy dotyczące aspektów religijnych. Tematyka prac konkursowych : Poznaj posłannictwo św. Pawła, Udział duchowieństwa w obronie polskości i demokracji, Św. Jakub uprzywilejowany uczeń Jezusa Chrystusa naoczny świadek Jego cudów, Kardynał Stefan Wyszyński Sługa Boży, wyjątkowy zwierzchnik Kościoła i wielki patriota. Idziemy na spotkanie Matki Bożej Fatimskiej, Sakramenty święte celebrowane w mojej parafii, Konsekrowani pośród nas, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie św. Elżbiety przez Matkę Bożą – Maryję, jako wyraz niesionej pomocy. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się w Policach w MOK, gdzie są prezentowane  przez uczestników konkursów, scenki rodzajowe, teatralne lub inscenizacje oraz najlepsze prace literackie i plastyczne. 

Od września 2010 roku z inicjatywy członków naszego POAK, a na prośbę naszego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, odprawiana jest  każdego miesiąca  Msza Św. w intencji Narodu i Ojczyzny,  z czynnym udziałem członków AK. W myśl Aktu przyjęcia Chrystusa na Króla Wszechświata i Pana wyrażonego przez biskupów polskich w Krakowie w listopadzie 2016 roku,  DIAK podjął inicjatywę uczczenia Chrystusa Króla Wszechświata w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wyrazem tej inicjatywy jest od 2017 roku peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora  (Wszechwładcy) w parafiach, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz w 2018 roku w parafiach, które za patrona mają Chrystusa Króla. W naszej Parafii Ikona Chrystusa Pantokratora  przebywała  w dniach 14-19 maja 2017 roku.

Skip to content